Zásady a pravidla poskytování sociální služby odborného poradenství Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Chomutov.

 • individuální přístup – vycházíme z jedinečné situace a potřeb klienta, flexibilně se přizpůsobujeme jeho potřebám dle měnících se životních okolností;
 • diskrétnost a mlčenlivost – o klientovi nesdělujeme informace další straně bez jeho výslovného přání a souhlasu;
 • systemický přístup – tzn. přístup, který bere v úvahu celé sociální okolí klienta a všechny vztahy v daném prostředí zahrnuté – klademe důraz na podpora těchto vztahů (rodinu, širší sociální okolí)
 • rovnocenný přístup – respektujeme hodnotu a důstojnost každého člověka, respektujeme rozhodnutí uživatele současně s jeho postoji a názory, ceníme si vzájemné tolerance a důvěry;
 • spolupráce na bázi partnerského přístupu, který je založen na vzájemné důvěře a respektu
 • zohledňování potřeb klienta
 • podpora k aktivnímu a samostatnému řešení vlastní situace – klientovi jsou nabízena různá řešení jeho tíživé sociální situace, konečná volba jejich řešení je ponechána na klientovi samotném;
 • důraz na vlastní kompetenci každého klienta – podpora vlastních řešení před expertním přístupem;
 • pracujeme na neustálém zvyšování kvality sociální služby, zejména zvyšováním kvalifikace pracovníků poradny
 • předcházet vzniku předsudků a negativních hodnocení vůči osobám užívajícím služby Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy.
 • poskytovat odborné sociální poradenství dle zásad uvedených v Etických kodexech sociální práce, manželského poradenství a dalších souvisejících.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 Práva klientů

 • rozhodnout se o možnosti využívat služby anonymní či registrovanou formou;
 • podílet se a spolurozhodovat o průběhu služby;
 • na vlastní názor;
 • nahlížet do své dokumentace, která je o něm v zařízení vedena;
 • přijímat vlastní rozhodnutí, pokud tím neomezí ani neohrozí jiné uživatele;
 • podávat stížnosti a připomínky na průběh poskytování služby či chování pracovníků;
 • ukončit poskytování služby bez udání důvodu.

Povinnosti klientů

 • klient má povinnost chovat se k pracovníkům Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy v souladu s pravidly slušného chování a v souladu s obecně závaznými normami společnosti;
 • klient má povinnost, v souladu s platnou legislativou, spolupracovat na individuálním způsobu poskytování služby;
 • aktivně spolupracovat a podílet se na řešení vlastní situace;
 • akceptovat změnu při poskytování služby (např. změna pracovníka z důvodu nemoci nebo dovolené);
 • neničí vybavení a zařízení.

Hrubé nebo opakované porušování těchto pravidel je považováno za důvod pro ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele.

Stížnosti na poskytování sociální služby

Klient i jakákoli třetí osoba má právo vyjadřovat svoji nespokojenost a podávat stížnosti na průběh poskytované služby či chování pracovníků Poradny. Pravidla pro podání a vyřizování stížností jsou předána klientovi jako samostatný dokument. Pravidla pro vyřizování stížností ke stažení zde (PDF).